پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان  PAQ-C – کراکر و همکاران (۱۹۹۷)

پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان PAQ-C – کراکر و همکاران (۱۹۹۷)

به منظور سنجش فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کراکر و همکاران (۱۹۹۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.