پرسشنامه فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین سبز خارجی – زید و همکاران (۲۰۱۸)

پرسشنامه فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین سبز خارجی – زید و همکاران (۲۰۱۸)

زنجیره تأمین سبز: یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمین سبز کردن زنجیره تأمین، فرایند در نظر گرفتن معیارها یا ملاحظات زیست محیطی در سرتاسر زنجیره تأمین است.

به منظور سنجش و ارزیابی فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین سبز خارجی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه و ابعاد تدارکات معکوس، همکاری های محیطی و خرید سبز می‌باشد که از پژوهش معتبر زید و همکاران (۲۰۱۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.