پرسشنامه قصد استفاده مجدد از خدمات بیمارستان – احمد و همکاران (۲۰۱۶)

پرسشنامه قصد استفاده مجدد از خدمات بیمارستان – احمد و همکاران (۲۰۱۶)

قصد خرید مجدد: ژیمانسکی و همکاران (۲۰۰۱) آن را فرآیند خرید تکراری کالاها و خدمات خاص از یک فروشگاه می دانند، که دلیل آن را تجربیات پس از خرید می دانند و شرکت ها می توانند با هزینه کمتری به حفظ مشتریان فعلی بپردازند ونیاز به جذب مشتریان جدید کاهش می یابد. لیسی و مورگان (۲۰۰۸) قصدخرید مجدد را به عنوان تصمیمات فرد برای خرید یک محصول مشخص یا خدمت از همان شرکت برای بار دوم باتوجه به وضعیت فعلی و محیط آن، توصیف کرده اند. حفظ مشتری یک گام قطعی برای یک شرکت می باشد، که می تواند به طور مستقیم بر سود وزیان (درآمد) شرکت تاثیر بگذارد. بنابراین اغلب شرکتها به دنبال راه های مختلفی برای توسعه حفظ مشتریان، می باشند. قصد خرید مجدد راهی را برای پیشنهاد به دیگران برای خرید یک محصول مشابه، نشان می دهد.

به منظور سنجش و ارزیابی قصد استفاده مجدد از خدمات بیمارستان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر احمد و همکاران (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.