پرسشنامه قصد خرید سبز – کانچاناﭖ و همکاران (٢٠١۴)

پرسشنامه قصد خرید سبز – کانچاناﭖ و همکاران (٢٠١۴)

قصد خرید سبز: احتمال اینکه مصرف کننده محصولی ارگانیک را که منتج شده از نیازهای زیست محیطی اش است، بخواهد . مصرف کننده از طریق قصد خرید سبز، دغدغه های زیست محیطی خود را به تصویر می کشد.

به منظور سنجش و ارزیابی قصد خرید سبز می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کانچاناﭖ و همکاران (٢٠١۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.