پرسشنامه قصد خرید محصولات لوکس – هانگ و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه قصد خرید محصولات لوکس – هانگ و همکاران (۲۰۱۱)

به منظور سنجش قصد خرید محصولات لوکس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر هانگ و همکاران (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.