پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری – یو و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری – یو و همکاران (۲۰۱۰)

مدیریت ارتباط با مشتری: مدیریت ارتباط با مشتری با ایجاد توسعه و بدست آوردن روابط فردی با مشتریان هدف و گروه های مشتریان، مرتبط است و به حداکثرسازی ارزش چرخه عمر کل مشتریان منجر می شود .

به منظور سنجش و ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ۴ بعد مشتری محوری، سازمان مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر تکنولوژی می‌باشد که از پژوهش معتبر یو و همکاران (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.