پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین سبز – زید و همکاران (۲۰۱۸)

پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین سبز – زید و همکاران (۲۰۱۸)

مدیریت زنجیره تأمین سبز: زنجیره تأمین سبز عبارت است از: در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در مدیریت زنجیره تأمین شامل طراحی محصول، انتخاب و منبع یابی مواد، فرایند ساخت و تولید، تحویل محصول نهایی به مشتری و مدیریت محصول پس از مصرف و طی شدن عمر مفید آن.

به منظور سنجش و ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و ابعاد مدیریت زنجیره تأمین داخلی و مدیریت زنجیره تأمین خارجی می‌باشد که از پژوهش معتبر زید و همکاران (۲۰۱۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.