پرسشنامه مدیریت عملکرد کارکنان – فرینیواف (۲۰۰۷)

پرسشنامه مدیریت عملکرد کارکنان – فرینیواف (۲۰۰۷)

به منظور سنجش و ارزیابی مدیریت عملکرد کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۳ گویه و ۵ مرحله مدیریت عملکرد شامل برنامه ریزی عملکرد، کنترل و اطلاع رسانی، آموزش مبتنی بر استاندارد، نحوه سنجش عملکرد و ارائه بازخورد و ارائه پاداش مبتنی بر عملکرد می‌باشد که بر اساس چارچوب فرینیواف (۲۰۰۷) طراحی شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.