پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز – زید و همکاران (۲۰۱۸)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز – زید و همکاران (۲۰۱۸)

مدیریت منابع انسانی سبز: یکی از مهم ترین ابعاد سیستم های منابع انسانی محیط زیست است. اکنون، زمانی است که کسب وکارهای گوناگون برای دستیابی به مزیت های رقابتی چشم گیر نیازمند به کارگیری راهبردهای محیط زیستی هستند. موفقیت این راهبردها ارتباط مستقیمی با اقدامات و تصمیم گیری صحیح دارد. در این فرایند، آنچه سازمان را به سوی موفقیت هرچه بیشتر سوق می دهد، میزان آگاهی کارکنان از محیط زیست، حفاظت از آن و البته مسئولیت پذیری نسبت به آن است.

به منظور سنجش و ارزیابی مدیریت منابع انسانی سبز می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و ابعاد آموزش و نگهداشت سبز، استخدام سبز و مدیریت عملکرد سبز و پاداش سبز می‌باشد که از پژوهش معتبر زید و همکاران (۲۰۱۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.