پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز – چهرقانی (۱۳۹۶)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز – چهرقانی (۱۳۹۶)

مدیریت منابع انسانی سبز: مدیریت منابع انسانی سبز شامل مدیریت منابع انسانی با رویکرد زیست محیطی است. بدین معنا که سازمان، آموزش مفاهیم زیست محیطی از جمله مفاهیم دربرگیرنده ISO14001 را به تمام افراد در تمام سطح سازمان متعهد می شود. در واقع مدیریت منابع انسانی سبز اصطلاح جدیدی است که با تراز کردن اقدامات خود در راستای اهداف مدیریت زیست محیطی منجر به بهبود نتایج محیطی سازمانها می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی مدیریت منابع انسانی سبز می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و ابعاد گزینش و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و پاداش می‌باشد که از پژوهش معتبر چهرقانی (۱۳۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.