پرسشنامه مسئولیت پذیری شخصی برای نوجوانان – مرگلر و شیلد  (۲۰۱۶)

پرسشنامه مسئولیت پذیری شخصی برای نوجوانان – مرگلر و شیلد (۲۰۱۶)

مرگلر (۲۰۱۶) مسئولیتپذیری شخصی را اینگونه تعریف می کند: توانایی تعیین و تنظیم افکار، احساسات و رفتار خود به همراه تمایل به پاسخگویی برای انتخابهای صورت گرفته و پیامدهای شخصی و اجتماعی ایجاد شده.

به منظور سنجش مسئولیت پذیری شخصی برای نوجوانان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و سه مولفه پاسخگویی شخصی، کنترل رفتاری و کنترل شناختی می‌باشد که از پژوهش معتبر مرگلر و شیلد (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.