پرسشنامه مشارکت مشتری در توسعه محصولات جدید – دی لوکا و آثاهن گیما (۲۰۰۷)

پرسشنامه مشارکت مشتری در توسعه محصولات جدید – دی لوکا و آثاهن گیما (۲۰۰۷)

مشارکت مشتری در توسعه محصولات جدید عبارت است از مشارکت مشتریان به طور فعال در توسعه محصولات جدید شرکت. مشارکت مشتری به نقش مشتری در فرآیند تولید خدمت و یا کالای ملموس اشاره دارد. ماهیت خدمات باعث می شود مشتریان در مقایسه با کالاهای ملموس تمایل بیشتری برای مشارکت در تولید و ارائه آن داشته باشند. مشتریان، بخش مکمل سیستم ارائه خدمت و یا وسیله ای برای بیان اینکه “آیا به نتایج مطلوب خدمت دست یافته اند یا خیر؟” هستند. بنابراین، در صورتی که مشتریان نقش مشارکت در تولید خود را به طور اثربخشی ایفا نکنند، نتایج مطلوب محقق نخواهد شد.

به منظور سنجش و ارزیابی مشارکت مشتریان در توسعه محصولات جدید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دی لوکا و آثاهن گیما (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.