مقیاس رایگان تجارب عرفانی قربانی و همکاران (۲۰۰۷)

مقیاس رایگان تجارب عرفانی قربانی و همکاران (۲۰۰۷)

به منظور بررسی تجارب عرفانی می توان از پرسشنامه تجارب عرفانی قربانی و همکاران (۲۰۰۷) استفاده کرد که دارای ۳۲ گویه می باشد و دارای سه بعد عرفان آفاقی، عرفان انفسی و تفسیر دینی می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان