مقیاس آمادگی شرم و گناه کوهن و همکاران (۲۰۱۱) – ۱۶ گویه ای

مقیاس آمادگی شرم و گناه کوهن و همکاران (۲۰۱۱) – ۱۶ گویه ای

مقیاس آمادگی شرم و گناه توسط کوهن، ولف، پنتر و اینسکو (۲۰۱۱) ساخته شده و دارای ۱۶ گویه برای سنجش دو بُعد شرم (با دو زیر مقیاس ارزیابی منفی و رفتار کناره‌جویانه) و گناه (با دو زیر مقیاس ارزیابی منفی و انجام اعمال جبرانی) است. در این مقیاس داستان‌هایی در مورد موقعیت‌هایی که افراد در زندگی روزمره با آنها مواجه میشوند و واکنشهای آنها به این موقعیتها ارائه و سپس از شرکت‌کنندگان خواسته میشود خود را در آن موقعیت تصور کنند و میزان احتمال واکنش خود را در این شرایط روی مقیاسی پنج درجه‌ای از هرگز = ۱ تا خیلی زیاد = ۵ مشخص کنند. روایی و پایایی این ابزار در پژوهش هایی در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.