مقیاس ارتباط جنسی زوجی (DSCS) – کاتانیا (۱۹۹۸)

مقیاس ارتباط جنسی زوجی (DSCS) – کاتانیا (۱۹۹۸)

ارتباط جنسی عبارت است از اعمال جنسی که بین همسران رد و بدل می شود. ارتباط جنسی به طور خاص ارتباطی در مورد روابط جنسی میان همسران است که برای یک رابطه جنسی رضایتبخش ضروری است.

به منظور بررسی ارتباط جنسی زوجی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کاتانیا (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.