مقیاس بارتل

مقیاس بارتل

جهت بررسی سطح توانمندی در انجام فعالیتهای روزمره در این زمینه مقیاس بارتل معمولترین ابزاری است که بطور گسترده توسط پژوهش گران و پرسنل بهداشتی درمانی مورد استفاده قرار گرفته است. نسخه اورجینال این پرشس نامه به زبان انگلیسی و توسط دوروتی بارتل و ماهونی فلورنس در سال ۱۹۶۵ در امریکا تدوین شده است. این آزمون برای اختلالات عصبی-عضلانی و عضلانی-اسکلتی تدوین شد و در سال ۲۰۰۶ توسط اویس قرن و همکارانش در مرکز تحقیقات سکته مغزی اصفهان به زبان فارسی ترجمه شد و روایی-پایایی آن در بیماران سکته مغزی مورد بررسی قرار گرفت.  مقیاس بارتل دارای دو نسخه ۱۰ سوالی تجدید نظرشده می باشد. یکی از این نسخ تحت عنوان Barthel Modified MBI/Index می باشد. نسخه دیگر توسط Collin و همکاران در کشور انگلیس پیشنهاد شده که به آن نسخه ۲۱ امتیازی می گویند تمایز در طریقه نمره دهی است. در نسخه کامل به جزئیات بیشتر توجه و برای گزینه های هر سوال تعاریف مفصل درنظر گرفته شده است؛ به عبارت دیگر این نسخه به تغییرات جزئی نیز حساس است. در تعداد اندکی از مطالعات خارجی ویژگیهای روانسنجی نسخ کوتاه مقیاس بارتل بررسی شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.