پرسشنامه تشخیص بی اختیاری ادرار در زنان – بردلی و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه تشخیص بی اختیاری ادرار در زنان – بردلی و همکاران (۲۰۰۵)

بی اختیاری ادرار دفع غیرارادی ادرار بوده، به گونه‌ای که برای خود فرد به طور عینی قابل لمس است. این بیماری یک ناتوانی جسمی است که با انزوای اجتماعی همراه بوده و به اضطراب، افسردگی و کاهش اعتماد به نفس منجر می‌شود و جنبه‌های گوناگون اجتماعی، روحی، شغلی، خانوادگی، جسمی و جنسی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همچنین توانایی فرد را در لذت بردن از فعالیت‌های روزانه، روابط اجتماعی، مسافرت و روابط شخصی محدود می‌کند. بی‌اختیاری ادرار معمولاً از ضعف عضلات کف لگن و از دست رفتن حمایت از واحد اسفنکتری وزیکویورترال ناشی می‌شود. در چنین حالتی، تحرک بیش از حد قطعه وزیکویورترال و پایین افتادن آن روی می‌دهد. شایع‌ترین انواع بی‌اختیاری ادرار، بی‌اختیاری ادراری استرسی و بی‌اختیاری ادراری فوریتی و یا ترکیبی از هر دو می‌باشد.

به منظور تشخیص بی‌اختیاری ادرار در زنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه و ۲ حیطه استرس ادراری و فوریت ادراری می‌باشد که از پژوهش معتبر بردلی و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.