پرسشنامه تمایل به ترک خدمت – کیم و همکارن (۲۰۰۷)

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت – کیم و همکارن (۲۰۰۷)

تمایل به ترک خدمت: ترک خدمت به معنای جدا شدن فرد از سازمانی است که در آن کار می کند. قصد و تمایل به ترک خدمت، به عنوان میل و اشتیاق آگاهانه برای ترک سازمان و استعفا تعریف می شود که الزاما به استعفا و ترک واقعی منجر نمی شود. بلکه به احتمال ترک رابطه با سازمان در آینده نزدیک اشاره دارد (میک  و همکاران، ۲۰۱۱).

به منظور سنجش و ارزیابی میزان تمایل به ترک خدمت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کیم و همکارن (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.