مقیاس جهت گیری هدف زناشویی کانزاس (KMGOS) – اگمن و همکاران (۱۹۸۵)

مقیاس جهت گیری هدف زناشویی کانزاس (KMGOS) – اگمن و همکاران (۱۹۸۵)

به منظور ارزیابی هدفمندی در روابط زناشویی زوجین (جهت گیری هدف زناشویی) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اگمن و همکارن (۱۹۸۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۴۰۰ مورد تأیید قرار گرفته است.