پرسشنامه شیوع قلدری-قربانی BPQ – ریگبی و اسلی (۱۹۹۳)

پرسشنامه شیوع قلدری-قربانی BPQ – ریگبی و اسلی (۱۹۹۳)

قلدری گونه ای از رفتار پرخاشگرانه است که در آن یک شخص یا گروهی از افراد به طور مداوم به دیگران حمله می کنند، سایرین را مورد آزار بدنی قرار میدهند و یا به شخصی که از آنها نسبتا ضعیف تر است (قربانی) آسیب می رسانند.

به منظور بررسی شیوع قلدری-قربانی در مدارس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ عبارت و سه مؤلفه قلدری، قربانی و نفع اجتماعی می‌باشد که از پژوهش معتبر ریگبی و اسلی (۱۹۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.