پرسشنامه غرور اصیل و تکبر – تریسی و رابینز (۲۰۰۷)

پرسشنامه غرور اصیل و تکبر – تریسی و رابینز (۲۰۰۷)

غرور که یک هیجان پیشرفت خودآگاه است و در طبقه هیجانات مثبت سطح بالا قرار دارد. هیجان خودآگاه غرور از فرآیندهای خودارزیابی پیچیده منتج می شود. زمانی فرد احساس غرور میکند که درگیر رفتارهای مثبت و با ارزش شود. هیجان غرور هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی با نتایج کاملا متفاوتی مرتبط است. از یک سو غرور حاصل از موفقیت های شخص، رفتارهای مثبت در حوزه پیشرفت را افزایش میدهد و موجب رشد عزت نفس اصیل و عمیق میشود. از سوی دیگر غرور خودخواهانه یا تکبر از لحاظ نظری با خودشیفتگی مرتبط است. همچنین این جنبه از غرور بر خشونت، خصومت و عداوت، مشکلات بین فردی، کشمکشهای خویشاوندی و انبوهی از رفتارهای ناسازگارانه تاثیر میگذارد. غرور نوع اول را غرور واقعی و غرور نوع دوم را تکبر مینامیم.

به منظور اندازه گیری غرور اصیل و تکبر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه و ابعاد غرور اصیل و تکبر می‌باشد که از پژوهش معتبر تریسی و رابینز (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.