مقیاس ۴ بعدی اشتیاق تحصیلی – ویگا (۲۰۱۶)

مقیاس ۴ بعدی اشتیاق تحصیلی – ویگا (۲۰۱۶)

اشتیاق تحصیلی: اشتیاق یا مشارکت تحصیلی به عنوان میزان تعهد دانش آموز به مدرسه و انگیزه او برای یادگیری تعریف شده است. تعاریف مختلف بر چند بعدی بودن این سازه توافق دارند. و اغلب به عنوان یک فرا سازه با سه بعد رفتاری، عاطفی و شناختی مطرح می شود. اخیراً بعد چهارمی نیز تحت عنوان عاملیت در بعضی تعاریف دیده می شود. بعد شناختی اشتیاق بر کیفیت پردازش های شناختی دانش آموز بر تکالیف مدرسه تأکید دارد و یادگیری خود تنظیم را پوشش می دهد. بعد عاطفی آن مستلزم احساس تعلق دانش آموز به مدرسه و ﻧﮕﺮش های مثبت در مورد یادگیری است. بعد رفتاری متکی بر پشتکار و تلاش دانش آموز و مشارکت در فعالیت های مدرسه و امور فوق برنامه است و بعد عاملیت نقش فعال و خودآغازگر دانش آموز و مشارکت او را در یادگیری مورد ﺗﻮﺟﻪ قرار می دهد.

به منظور سنجش و ارزیابی اشتیاق تحصیلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و چهار بعد شناختی، عاطفی، رفتاری و عاملیت می‌باشد که از پژوهش معتبر ویگا (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.