پرسشنامه هویت جنسیتی/ ملال جنسیتی برای نوجوانان و بزرگسالان (GIDYQ-AA)

پرسشنامه هویت جنسیتی/ ملال جنسیتی برای نوجوانان و بزرگسالان (GIDYQ-AA)

اصطلاح ملال جنسیتی در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) به نوعی ناراحتی اطلاق می شود که ممکن  است با ناهمخوانی میان جنسیت تجربه شده یا ابرازشده فرد  و جنسیت تخصیص یافته  او همراه باشد. گرچه همه افراد در اثر این ناهمخوانی، ناراحتی تجربه نمی کنند، اما بسیاری از افراد در صورت فقدان مداخله های جسمانی مطلوب با استفاده از هورمون ها و یا عمل جراحی دچار ناراحتی می شوند. لازم به ذکر است که این اصطلاح در چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، با عنوان اختلال هویت جنسیتی  شناخته می شد. طبق معیارهای تشخیصی DSM-5، ویژگی های اصلی ملال جنسیتی عبارت‌اند از: ۱- علاقه شدید و مستمر به همانندسازی با جنس مخالف، بدون آنکه علت آن بهره بردن از امتیازات اجتماعی و فرهنگی مختص آن جنس باشد؛ ۲- وجود شواهد آشکار از ناراحتی مستمر، به علت نقش جنسیتی کنونی و احساس اینکه نقش جنسیتی فعلی هیچ تناسبی با احساسات فعلی ندارد؛ و ۳- درنتیجه به وجود آمدن احساس رنج یا نابسامانی شدید در عملکرد اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه های عملکردی.

به منظور سنجش هویت جنسیتی/ ملال جنسیتی برای نوجوانان و بزرگسالان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۷ گویه و ابعاد تردید جنسیتی و تغییر جسمی، فشار اجتماعی، تظاهرات رفتاری و شاخص ذهنی نارضایتی می‌باشد که از پژوهش معتبر دگوراسیاس و همکاران (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.