پرسشنامه موفقیت مالی توسعه محصولات جدید – دی لوکا و آثاهن گیما (۲۰۰۷)

پرسشنامه موفقیت مالی توسعه محصولات جدید – دی لوکا و آثاهن گیما (۲۰۰۷)

به منظور سنجش و ارزیابی موفقیت مالی توسعه محصولات جدید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دی لوکا و آثاهن گیما (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.