پرسشنامه موفقیت ورزشی (SSS) – موسوی و واعظ موسوی (۱۳۹۴)

پرسشنامه موفقیت ورزشی (SSS) – موسوی و واعظ موسوی (۱۳۹۴)

به منظور ارزیابی موفقیت ورزشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۹ گویه و ابعاد اجرای روان، توجه، تکنیک، حساسیت به خطا، تعهد و پیشرفت می‌باشد که از پژوهش معتبر موسوی و واعظ موسوی (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.