پرسشنامه میزان اعتماد به خدمات بیمارستانی تبریزی (۱۳۹۴)

پرسشنامه میزان اعتماد به خدمات بیمارستانی تبریزی (۱۳۹۴)

به منظور سنجش میزان اعتماد به خدمات بیمارستانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و ابعاد اعتماد به پزشک، تخصص حرفه ای ارائه دهندگان خدمات، سیاست بیمارستانی، کیفیت خدمات، ارایه اطلاعات و خدمات و کیفیت همکاری بین ارائه دهندگان خدمات بهداشتی می‌باشد که از پژوهش معتبر تبریزی (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه تأیید شده است.