چک لیست شناسایی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا پایه سوم دبستان – آقابابایی (۱۳۸۹)

چک لیست شناسایی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا پایه سوم دبستان – آقابابایی (۱۳۸۹)

ناتوانیهای یادگیری: ناتوانی های یادگیری یک واﮊه ی کلی است که به گروهی ناهمگن از اختلالات اطلاق میشود که مشکلات جدی در فراگیری و کاربرد گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال و محاسبه نشان میدهند. این اختلالات امری درونی است و به بدکاری سیستم اعصاب مرکزی نسبت داده میشود. مشکلات در رفتارهای خودتنظیمی، ادراک اجتماعی و تعاملات اجتماعی ممکن است با ناتوانیهای یادگیری وجود داشته باشد. ناتوانیهای یادگیری امکان دارد همراه با دیگر شرایط معلولیت (مانند آسیبهای حسی، عقب ماندگی ذهنی و مشکلات هیجانی و اجتماعی) یا تأثیرات محیطی (از قبیل تفاوتهای فرهنگی، آموزش نامناسب و ناکافی و عوامل روان زاد) رخ دهد اما نتیجه ی مستقیم این شرایط یا تأثیرات محسوب نمیشود. ناتوانی یادگیری املا عبارت است از وجود مشکلاتی در نوشتن توالی مناسب حروف الفبا برای کلمه گفته شده که ممکن است ناشی از نواقص حس بینایی و شنوایی، عوامل محیطی و انگیزشی، وجود کاستیهایی در انواع حافظه، کاستیهای ادراکی و اشتباهات تلفظی باشد. کودکانی که در املا دارای ضعف هستند مشکلاتی در حافظه ی شنوایی دارند و نمیتوانند صداها و سیلابها را در ذهنشان نگه دارند. هم چنین حافظه ی حرکتی یکی از عوامل مهم در نوشتن املا است و کودکانی که در املا مشکل دارند ممکن است در این حافظه دچار نقص باشند.

به منظور شناسایی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا پایه سوم دبستان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵۲ لغت می‌باشد که از پژوهش معتبر آقابابایی (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.