پرسشنامه بررسی ناهمخوانی بین وظایف شغلی و خانوادگی – دیباج (۱۳۸۸)

پرسشنامه بررسی ناهمخوانی بین وظایف شغلی و خانوادگی – دیباج (۱۳۸۸)

به منظور شناسایی و اولویت بندی مشکلات مربوط به ناهمخوانی بین وظایف شغلی و خانوادگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دیباج (۱۳۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.