نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی BFNES – واتسون و فرند (۱۹۶۹)

نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی BFNES – واتسون و فرند (۱۹۶۹)

ترس از ارزیابی منفی: اضطراب اجتماعی، به طور جزئی پاسخی به ارزیابی منفی ادراک شده از سمت و سوی دیگران است. ساختار ترس از ارزیابی منفی شامل احساس دلهره و نگرانی در مورد ارزیابی های دیگران، نگرانی ناشی از این ارزیابی های منفی و انتظار و توقعی است که دیگران در مورد یک نفر فقط به صورت منفی قضاوت خواهند کرد.

به منظور سنجش ترس از ارزیابی منفی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر واتسون و فرند (۱۹۶۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.