پرسشنامه نظارت بر خود – کبادائی و همکاران (۲۰۱۵)

پرسشنامه نظارت بر خود – کبادائی و همکاران (۲۰۱۵)

نظارت برخود: یک ساختار روانی اجتماعی است که مشاهدات و کنترل فرد را به رسمیت شناخته و موجب یک سری از رفتارهای اجتماعی می گردد.

به منظور سنجش و ارزیابی نظارت بر خود می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کبادائی و همکاران (۲۰۱۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.