پرسشنامه نمایاندن اجتماعی – لائورنت و کاپفرر (۱۹۸۴)

پرسشنامه نمایاندن اجتماعی – لائورنت و کاپفرر (۱۹۸۴)

نمایاندن اجتماعی: عبارت است از نوعی جلوه و جاذبه روحی در یک فرد که دارای پاره ایی از ارزش های اجتماعی است. از آنجا که محصولات اغلب نشان دهنده ی موقعیت اجتماعی صاحبان خود هستند می توانند به عنوان ایزاری برای هویت بخشیدن به فرد و نمایش موقعیت و جایگاه اجتماعی و شخصیتی وی تعریف شوند.

به منظور سنجش و ارزیابی نمایاندن اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لائورنت و کاپفرر (۱۹۸۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.