پرسشنامه نگرش مادران در مورد تربیت جنسی دختران – مستوفی (۱۳۹۵)

پرسشنامه نگرش مادران در مورد تربیت جنسی دختران – مستوفی (۱۳۹۵)

تربیت جنسی آموزش مسائل جنسی، آموزش در مسائل مربوط به تمایلات جنسی انسان از جمله روابط عاطفی و مسئولیت پذیری جنسی، فعالیت جنسی، تولید مثل، بهداشت باروری، حقوق باروری، رابطه جنسی سالم، کنترل تولد و پرهیز جنسی است. تربیت جنسی به توسعه مهارت های ضروری افراد در جهت تعامل بایسته با نیازهای درونی خود و کسب مهارت لازم جهت برقراری ارتباط با جنس مخالف اشاره دارد. مسلماً، تربیت جنسی صرفاً انتقال اطلاعات و آموزش جنسی نیست، بلکه منظور اصلی از این نوع تربیت، توانمند ساختن فرد با ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت هدایت صحیح غریزه جنسی و مدیریت رفتار جنسی در چارچوب اعتدال و هماهنگ با هدف خلقت و ضمنا نرم و هنجارهای جامعه مورد نظر می باشد. عدم ترس از جنس مخالف و یا پرهیز از بی پروایی افراطی در مقابل آن آشنایی با شیوه های مناسب پیشگیری از بارداری، کاهش رفتارهای پرخطر و آگاهی از بیماریهای متعاقب بی بند و باری جنسی، دانستن و پایبندی به حدود شرع و اخلاق در تعاملات با جنس مخالف، همسر گزینی و رعایت اصول لازم در ارتباطات .

به منظور ارزیابی نگرش مادران در مورد تربیت جنسی دختران می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر مستوفی (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.