مقیاس نیازهای روان شناختی بنیادی نوجوانان در مدرسه – تیان و همکاران (۲۰۱۳)

مقیاس نیازهای روان شناختی بنیادی نوجوانان در مدرسه – تیان و همکاران (۲۰۱۳)

نیازهای بنیادی روان شناختی: نظریه خود تعیین گری سه نیاز اساسی روان شناختی را مطرح می کند که آنها را محور رﺳﯿﺪن به بهزیستی می داند. این سه نیاز عبارتند از خود پیروی ۴، اﺣﺴﺎس شایستگی ۵ و پیوستگی ۶٫ خود پیروی یعنی تجربه رفتار به صورتی که ناشی از انتخاب خود فرد باشد. یعنی فرد از نظر روان شناختی احساس آزادی کند و در مورد اعمالش حس عاملیت را تجربه کند. حس شایستگی، به مؤثر بودن در تعقیب اهداف و تعاملات با محیط اشاره دارد. این نشان دهنده تمایل ذاتی به تجربه توانایی های فردی در تسلط بر چالش های محیطی است. پیوستگی، نیاز به برقراری پیوندهای عاطفی نزدیک و دلبستگی ایمن با دیگران است.

به منظور سنجش و ارزیابی نیازهای روان شناختی بنیادی نوجوانان در مدرسه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و سه خرده مقیاس نیاز به خودپیروی، نیاز به ارتباط و نیاز به شایستگی می‌باشد که از پژوهش معتبر تیان و همکاران (۲۰۱۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.