پرسشنامه همجوشی شناختی (CFQ) – گیلاندرز و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه همجوشی شناختی (CFQ) – گیلاندرز و همکاران (۲۰۱۴)

منظور از همجوشی شناختی این است که فرد طوری تحت تأثیر افکارش قرار گیرد که گویی کاملاً واقعی هستند و موجب میشوند رفتار و تجربه بر دیگر منابع تنظیم رفتاری حاکم شوند و فرد نسبت به نتایج مستقیم، حساسیت کمتری پیدا میکند. پدپده همجوشی شناختی زمانی اتفاق میافتد که شخص در بافت فکری خود گرفتار شود. همجوشی شناختی مفهومی شناختی و اجتماعی است و چنان شخص را گیج میکند که پس از مدتی به عنوان تفسیر درست از تجارب شخصی تلقی شده و دیگر قابل تشخیص از تجارب واقعی فرد نیستند.

به منظور سنجش و ارزیابی همجوشی شناختی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و دو مؤلفه همجوشی و گسلش شناختی می‌باشد که از پژوهش معتبر گیلاندرز و همکاران (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.