پرسشنامه وفاداری مشتری – ماکسهام و نتمایر (۲۰۰۲)

پرسشنامه وفاداری مشتری – ماکسهام و نتمایر (۲۰۰۲)

وفاداری: قصد خرید مجدد بیانگر احتمال خرید مجدد یک مشتری از فروشگاهی است که از آن کالا یا خدمتی را خریداری کرده است در حالی که وفاداری به تعهد عمیق به یک برند و یا فروشگاه خاص اطلاق می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی وفاداری مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ماکسهام و نتمایر (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.