پرسشنامه رایگان ویژگی های افراد فقیر – مقیاس هفتم

پرسشنامه رایگان ویژگی های افراد فقیر – مقیاس هفتم

به منظور سنجش ویژگی های افراد فقیر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۸ گویه می‌باشد.