پرسشنامه ویژگی های برچسب های مواد غذایی از دیدگاه مصرف کنندگان – میرقطبی و همکاران (۱۳۹۵)

پرسشنامه ویژگی های برچسب های مواد غذایی از دیدگاه مصرف کنندگان – میرقطبی و همکاران (۱۳۹۵)

به منظور ارزیابی ویژگی های برچسب های مواد غذایی از دیدگاه مصرف کنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر میرقطبی و همکاران (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.