پرسشنامه ویژگی های شغلی – حریری و محمدپور (۱۳۹۲)

پرسشنامه ویژگی های شغلی – حریری و محمدپور (۱۳۹۲)

به منظور ارزیابی ویژگی های شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال و ابعاد آزادی عمل، هویت کاری و بازخورد اجتماعی می‌باشد که از پژوهش معتبر حریری و محمدپور (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.