‌ پرسشنامه پایگاه های قدرت اجتماعی برند کروسنو و همکاران (۲۰۰۹)

‌ پرسشنامه پایگاه های قدرت اجتماعی برند کروسنو و همکاران (۲۰۰۹)

قدرت اجتماعی برند به صورت «توانایی یک برند برای تأثیر گذاری بر رفتار مصرف کنندگان و علت این که مصرف کنندگان چیزی را انجام دهند که در غیر این صورت انجام نمی دادند» تعریف می شود. «چشم انداز شناختی» از ارزش ویژه برند مبتنی بر نوشتجات مربوط به حافظه و تئوری یادگیری برای توضیح ارزش ویژه برند و  چگونگی ساخت برندهای قدرتمند است (کروسنو و همکاران، ۲۰۰۹). پایگاه های قدرت اجتماعی برند با توجه به کار تحقیقاتی کروسنو، فریلینگ و اسکینر (۲۰۰۹) در مورد قدرت اجتماعی برند که آن نیز بر طبق کار فرنچ و ریون می باشد، پنج نوع قدرت اجتماعی برند شناسایی شده است که هر یک از آنها، ظرفیت برند را برای تأثیر بر ادراکات و ارزش ها و یا رفتارهای مشتریان افزایش می دهد.

به منظور سنجش پایگاه های قدرت اجتماعی برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و ابعاد قدرت اجتماعی مشروعیت برند، قدرت اجتماعی جذابیت برند، قدرت اجتماعی قهریه برند، قدرت اجتماعی عملکرد برند و قدرت اجتماعی الگو بودن برند می‌باشد که از پژوهش معتبر کروسنو و همکاران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.