پرسشنامه پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین – لامبرت و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین – لامبرت و همکاران (۱۹۹۸)

پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین: مدیریت زنجیره تامین به دنبال یکپارچه سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره ی تامین و هماهنگ سازی جریان مواد، اطلاعات و جریان های مالی به منظور بر آوردن تقاضای مشتری و با هدف بهبود رقابت پذیری یک زنجیره ی تامین است. در زنجیره ی تامین، کلیه فعالیت های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله ی تهیه ماده اولیه تا مرحله ی تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود. مدیریت زنجیره تامین نیز عبارت است از فرآیند یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره ی تامین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن، که از طر یق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها، در تولید و عرضه ی محصول حاصل می شود. در این راستا پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می‌شود تا فرایندها موثرتر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسان‌تر گردد.

به منظور پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لامبرت و همکاران (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.