پرسشنامه اثربخشی اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

پرسشنامه اثربخشی اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی اثربخشی اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه و ابعاد اثربخشی درونی و بیرونی می‌باشد که از پژوهش معتبر بنی فاطمه (۱۳۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.