پرسشنامه اثربخشی ادراک شده مشتریان – گوانیزده و همکاران (۲۰۱۶)

پرسشنامه اثربخشی ادراک شده مشتریان – گوانیزده و همکاران (۲۰۱۶)

اثربخشی ادراک شده مشتریان: مطالعات گوناگون نشان میدهند که نگرشهای مصرف کننده و عکس العملش به پیامهای محیط پیرامونش، تابعی است از اعتقادش به توانایی تاثیرگذاری مثبت او در حل مشکلات در میان متغیرهای روانشناختی که به عنوان متغیرهای مقدماتی رفتار زیست محیطی در بسیاری از مطالعات مورد آزمون قرار گرفته است، اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده (PCE) بالاترین قدرت توضیحی را دارد. از نقطه نظر آنتیل قضاوت شخص در مورد میزان اثربخشی ادراک شده مصرف کننده تاثیرات زیست محیطی رفتارش است و به عنوان ارزیابی شخص از خودش در مورد مسائل مهم تعریف شده است.

به منظور سنجش و ارزیابی اثربخشی ادراک شده مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر گوانیزده و همکاران (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.