پرسشنامه اثربخشی درک شده مشتری – کبادائی و همکاران (۲۰۱۵)

پرسشنامه اثربخشی درک شده مشتری – کبادائی و همکاران (۲۰۱۵)

اثربخشی درک شده مشتری: ارزش درک شده ارزیابی کلی مصرف کننده از مطلوبیت یک محصول بنابر ادراکاتی است که از دریافتی و پرداختیها دارد. اثربخشی درک شده مشتری یک مفهوم است که به توانایی تأثیرگذاری بر اعتقادات مشتریان در انتخاب و مصرف محصول یا استفاده از خدمات اشاره دارد.

به منظور سنجش و ارزیابی اثربخشی درک شده مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کبادائی و همکاران (۲۰۱۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.