پرسشنامه اجتناب شناختی (CAQ) سکستون و داگاس (۲۰۰۸)

پرسشنامه اجتناب شناختی (CAQ) سکستون و داگاس (۲۰۰۸)

به منظور سنجش اجتناب شناختی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و ابعاد واپسزنی افکار نگران کننده یا فرونشانی فکر، جانشینی افکار مثبت به جای افکار نگران کننده یا جانشینی فکر، استفاده از توجه برگردانی برای قطع روند نگرانی یا حواس‌پرتی و اجتناب از موقعیت‌ها و فعالیت‌های فعال‌ساز افکار نگران کننده یا اجتناب از محرک تهدیدکننده می‌باشد که از پژوهش معتبر سکستون و داگاس (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.