پرسشنامه احساس تنهایی دی توماسو و همکاران (۲۰۰۴) – ۱۶ گویه ای

پرسشنامه احساس تنهایی دی توماسو و همکاران (۲۰۰۴) – ۱۶ گویه ای

به منظور سنجش احساس تنهایی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ابعاد عاطفی، اجتماعی و خانوادگی می‌باشد که از پژوهش‌ دی توماسو و همکاران (۲۰۰۴) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.