پرسشنامه اختلالات خواب – لینچ و همکاران (۲۰۰۳)

پرسشنامه اختلالات خواب – لینچ و همکاران (۲۰۰۳)

یکی از نیازهای اساسی انسان خواب می باشد به طوری که هر گونه اختلال در جریان آن علاوه بر ایجاد مشکلات روانی توانایی فرد را نیز کاهش می دهد. اختلال در الگوی خواب و بیداری افراد می تواند به نابسامانی در فعالیتهای اجتماعی و شغلی شود و همچنین عدم تعادل در فرایند خواب و استراحت می تواند فرد را به شدت خسته و عصبی کند، اختلالات خواب در موارد زیادی از اختلالات روانپزشکی دیده می شوند، مثل اختلالات اضطرابی و خلقی مصرف مواد و الکل هم می تواند با اختلال خواب همراه باشند. اختلالات طبی مثل آسم و کم کاری تیروئید، اختلال خواب هنگامی مطرح می شود که در عین اینکه شدید است و تنش زا، مشکلات روانی اجتماعی ایجاد کند.

به منظور بررسی اختلالات خواب می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ گویه و ابعاد مشکل در شروع خواب، در تداوم خواب و بیداری از خواب می‌باشد که از پژوهش معتبر لینچ و همکاران (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.