پرسشنامه رایگان اخلاق ترافیک شهروندی – موسوی (۱۳۹۰)

پرسشنامه رایگان اخلاق ترافیک شهروندی – موسوی (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی اخلاق ترافیک شهروندی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه و سه بعد تعهدات اجتماعی، سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی می‌باشد که از پژوهش معتبر موسوی (۱۳۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.