پرسشنامه اخلاق حرفه ای معلمان – مورای و همکاران (۱۹۹۲)

پرسشنامه اخلاق حرفه ای معلمان – مورای و همکاران (۱۹۹۲)

به منظور سنجش و ارزیابی اخلاق حرفه ای معلمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه و ابعاد رعایت حرمت همکار، شایستگی تخصصی، شایستگی پداگوژیکی، رشد و توسعه دانش آموز، حفظ اسرار دانش آموزان، انجام ارزشیابی صحیح دانش آموزان و بعد احترام گذاشتن به موسسه و سازمان می‌باشد که از پژوهش معتبر مورای و همکاران (۱۹۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.