پرسشنامه ادراک‌های محیط خانوادگی – گرولینک و همکاران (۱۹۹۷)

پرسشنامه ادراک‌های محیط خانوادگی – گرولینک و همکاران (۱۹۹۷)

به منظور سنجش ادراک‌های محیط خانوادگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۲ گویه و ابعاد درگیری مادر، درگیری پدر، حمایت از خودمختاری مادر، حمایت از خودمختاری پدر، گرمی مادر و گرمی پدر می‌باشد که از پژوهش معتبر گرولینک و همکاران (۱۹۹۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.