پرسشنامه ادراک حمایت عاطفی معلم (SKAIZ) – اسکیز و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه ادراک حمایت عاطفی معلم (SKAIZ) – اسکیز و همکاران (۲۰۱۲)

حمایت عاطفی معلم به رفتارها، نگرش ها و اعمال معلم شامل اهمیت دادن، احترام و نگرانی و علاقه به دانش آموزان، قدردانی، بازشناسی، رفتار عادلانه، تشویق، انتظارات بالا و گوش فرادادن است.

به منظور سنجش و ارزیابی میزان ادراک حمایت عاطفی معلم می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اسکیز و همکاران (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.